+420 777 300 214 (08:00-21:00)

Warunki korzystania ze strony internetowej

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów na stronie internetowej www.dmd-ticket.eu

- Strona internetowa na adresie www.dmd-ticket.eu stanowi system rezerwacji i sprzedaży biletów dla osób często korzystających z usług przewoźników autobusowych, które mogą dokonać zakupu biletów za pomocą wcześniejszej sprzedaży. Właścicielem systemu jest firma D.M.D. spol-GROUP. s r.o., numer identyfikacyjny 26475600, adres siedziby firmy: ul. Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha 4 - Podolí, adres biura ul.Sokolovská 32/22, 186 00 Praha 8 - Karlin 186 420 telefon 777 300 214 (dalej operator)

- Pasażer - osoba, która kupuje lub rezerwuje bilet przez stronę internetową www.dmd-ticket.eu osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Klient, na przykład osoba, która kupuje, ale niekoniecznie jest pasażerem, ale posiada dane osobowe pasażera i przesyła je do operatora.

- Dokonać rezerwacji i zakupu biletu na stronie inetrnetowej www.dmd-ticket.eu można dokonać bez poprzedniej rejestracji.

Rezerwacja
- Rezerwacja – fakt dokonania bezpłatnej, dobrowolnej i tymczasowej rejestracji w systemie w celu uzyskania miejsca w autobusie za pomocą zakupu biletu. Rezerwacji klient dokonuje na polączenia, które zostałe zaproponowane systemem i noszą charakter informacyjny: miejsce wyjazdu/przyjazdu oraz wybór dnia i datum wyjazdu/przyjazdu.

- Po dokonaniu rezerwacji operatora potwierdzi rezerwację klientu poprzez email, poinformuje jego o koszcie biletu oraz terminie i czasie gdzie może dokonać zakupu biletu. Operator ustali termin ważności rezerwacji, w zależności od datum wyjazdu i ilości dostępnych miejsc na konkretne polączenie. Jeśli jest to możliwe, operator dostosuje termin ważności rezerwacji odpowiednio do wymagań klienta.

- Dokonać zakupu biletu można w godzinach otwarcia biura firmy D.M.D.-Group. s r.o. (ul.Sokolovská 32/22, 186 00 Praha 8 - Karlin 186), lub dokonać przelewu na konto w banku albo zaplacić kartą kredytowa na stronie internetowej operatora. Numer rachunku operatora 7605133/5500 - Raiffeisen Bank (klient może przesłać pieniądze z konta na konto lub gotówka wpłacić w kasie banku)

- Jeśli przewoźnik podaje możliwości zakupu biletu online w postaci biletu elektronicznego, zakupu można dokonać w formie bezgotówkowej. Bilet elektroniczny zostanie przesłany klientu na e-mail.

Zakup biletu
- W procesie przeprowadzenia rezerwacji lub dokonania zakupu biletu klient zamawia konkretną ilość biletów łącznie wszystkich przysługujących ulg/obniżek.Jeżeli przewoznik wymaga wskazania imienia i nazwiska pasażera, trzeba wskazać imię i nazwisko konkretnej osoby łącznie z innymi danymi osobistymi, które wymaga przewoznik(naprzykład datum urodzenia).Też trzeba wskazać email, na który zostanie wysłane podtwierdzenie rezerwacji lub zostanie zasłany bilet elektroniczny w wypadku zakupu biletu na stronie internetowej.

- Operator w żadny sposób nie będzie poinformowany o danych osobistych właściciela karty bankowej klienta oraz nie zostaną jemu udostępnione dane karty bankowej, jej numer, imię właściciela oraz termin ważności.

- Po otrzymaniu opłaty za bilet operator dokona faktu sprzedaży biletu i prześle go klientu na wskazany adres e-mail.

- The operator shall send the e-ticket file to the customer by e-mail to the address provided by the customer when reserving / purchasing the ticket.The customer can view and print this file.

- Bilet elektroniczny zostanie przesłany klientu porzez operatora na wskazany adres e-mail, który klient wskazał przy dokonaniu rezerwacji/zakupie online.Klient przesłany bilet będzie mogł wydrukować.

Pasażer ma obowiązek do wydrukowania biletu elektronicznego oraz posiadania dokumentów podtwierdzających prawo na obniżkę, w przeciwnym wypadku pasażer nie będzie mógł podróżować i nie będzie miał prawo na zwrot kosztów za bilet. Jeżeli przewożnik nie wymaga biletu wydrukowanego, wystarczy wskazać kod biletu. Ta informacja będzie przesłana na mail wraz z biletem elektronicznym.

- W wypadku, jeżeli przewoznik nie oferuje bilet elektroniczny na wybraną poprzez klienta linię, operator prześle klientu standartowy papierowy bilet drogą pocztową w ramach Czech. Opłatę za usługi pocztowe ponosi operator.

- Zapłacony bilet zostanie zasłany najpózniej następnego dnia po otrzymaniu zapłaty na konto operatora.

Dane osobowe pasażerów
Na niektórych liniach przewoznicy wymagają dane osobowe pasażera, naprzykład imię i nazwisko, datum urodzenia. W takich wypadkach, dane osobowe są wymagane dla wypełnienia ich w bilecie i podtwierdzenia konkretnej osoby . Dany fakt podtwierdza, że bilet należy do konkretnej osoby i nikt inny podróżować z danym biletem nie posiada prawa.
- Pasażer dokonując wyboru konkretnej linii będzie w odpowiedni sposób poinformowany o ulgach i obniżkach, które zostały z góry ustalone poprzez przewoznika. Prawo na ulgę lub obniżkę podróżujący musi podtwierdzić odpowiednim dokumentem przy wsidaniu do autobusu. Jeżeli ulga lub obniżka została niepodtwierdzona, pasażer musi zapłacić sumę, która jest równoznaczna cenie obniżki lub ulgi.W przeciwnym wypadku pasażer nie zostanie zabrany do autobusu i zaniecha prawo wykorzystania zakupionego biletu.

Obciążenie linii
- W przypadku zaistnienia nieprzewidzialnej sytuacji, takiej jak obciążenie linii na 100% przy czym klient składa zamówienie na konkretną linie lub życzy zakupić bilet, operator nie podtwierdzi zamówienie i najpózniej następny dzien zaproponuje alternatywną warientę przejazdu. Po otrzymaniu zgody od klienta z alternatywą zamówienie zostaje realizowane, podalsza opłata przebiega w sposób standartowy.

- W wypadku, że została wniesiona opłata(na konto w banku lub kartą online) za bilet na linie wypełnioną, natomiast klient nie wyraża zgody na alternatywę, operator zwróci pełną zawartość biletu klientu następnego dnia.

Odpowiedzialność operatora
- Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewoznika, tak jak przewoznik dotrzymuje się odpowiedniego rozkladu ruchu i reguł dot.przewozów pasażerskich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewoznika też w tym wypadku, kiedy przewoznik nie dotrzymuje się rozkladu ruchu linii i dany fakt nanosi szkodę pasażerowi, oraz wszelkie komplikację, które wznikły po zasistneniu faktu opoznienia autobusu. Operator też nie ponosi odpowiedzialności za to, że pasażer nie otrzymał na czas bilet elektroniczny lub bilet zwykły.

- Operator ma obowiązek ochrony danych osobowych klienta oras za żadnych okolności niema prawa przekazać je trzecim osobom oraz nie może znieużywać dane kontaktowe klienta.

Odpowiedzialność klienta
- Przy zakupie biletu zwykłego lub biletu elektronicznego klient jest zobowiązany sprzawdzić(przed dokonaniem faktu rezerwacji/zakupu) wszystkie dane, trasę, datum wyjazdu, nazwę linii, imię i nazwisko pasażera, ulgę/obniżkę oraz email służący dla przesłania podtwierdzenia rezerwacji/biletu elektronicznego.

- Przy zakupie biletu w biurze D.M.D.-GROUP spol. s r.o. klient ma powinność sprawdzić wszystkie dane na miejscu, w wypadku pomyłki (najpózniej do 15 minut od momentu sprzedaży) klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lub przeprowadzić korektę danych w bilecie.

- W wypadku otrzymania biletu na email lub pocztą zwykłą, klient jest zobowiązany natychmiast sprawdzić prawidłowość wszystkich danych, jeżeli zgadzają się z danymi rezerwacji. Jeżeli dane w bilecie nie zgadzają się z danymi rezerwacji, klient powinien nie pózniej aniż następny roboczy dzien zawiadomić operatora osobiście przez telefon, faks lub email dany fakt i na podstawie instrukcji dokonać zwrotu pocztą lub osobiście. W wypadku dokonania zwrotu z winy operatora, usługi pocztowę zapłaci operator oraz prześle nowy bilet, gdzie będą umieszczone poprawne dane. Klient musi zwrócic bilet nieuszkodzony, bez własnych poprawek lub przekreślonych danych. Zwrócony bilet ma mieścic w sobie taką ilość stron, jaka powinna być u biletu ważnego. Jeżeli w/w wymogi nie zostaną spełnione, zwrot biletu będzie niedopuszczalny.

- Klient musi dotrzymywać się rozkładu ruchu oraz warunków przewozu konkretnego przewoznika, na co wyraża zgodę dokonując rezerwacji/kupując bilet.

Cancellation of tickets and e-tickets
- When cancelling a received ticket, the purchaser delivers the ticket to the operator (by mail or in person) at their own expense, who in accordance with the cancellation policy of the carrier, performs a cancellation of the ticket (the date of the receipt of the ticket by the operator is considered to be the decisive day for cancellation, unless otherwise agreed over the phone or via e-mail). After deducting the appropriate cancellation fee, the remaining amount will be sent back to the purchaser within 3 days, or the purchaser will be refund in person.

- Reimbursement for an e-ticket paid online by credit card will be transferred to the account of the customer from which the payment was made.

Zwrot biletu zwykłego oraz biletu elektronicznego
- Przy dokonaniu zwrotu biletu klient na własne koszty(pocztą lub osobiście) dokona zwrotu bileta operatoru, który odpowiednio do zasad zwrotu i potrąceń zwróci koszty za zakupiony bilet(jeżeli telefonicznie lub przez email strony doszli do zgody, ze datum zwrotu biletu będzie datum otrzymania biletu poprzez operatora) Po odliczeniu sumy potrącenia, reszta sumy w ciągu 3 dni zostanie przesłana na konto klienta lub wydana gotówką.

- Koszty za bilet elektroniczny, który został zapłacony kartą kredytową online, będą zwrócone na konto z którego bilet był zapłacony.

- Za przewóz oraz wykonanie połączenia ponosi odpowiedzialność przewoznik. Pasażer niema prawa na odszkodowanie materialne lub moralne, które może wzniknąc jako skutek spowodowany opóznieniem lub odwołaniem autobusu na konkretnej linii. Jeżeli pasażer bilet(el.bilet) nie wykorzystał z tego powodu, ze połączenie zostało odwołane z winy przewoznika, pasażer ma prawo na zwrot kosztów zawartości biletu bez potrąceń.

- Pasażer osobiście przez telefon lub email musi zwrócić się z prośbą o dokonaniu zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet(el.bilet) oraz dokonać zwrotu biletu(el.biletu). Operator ma obowiązek w terminie do 5 dni roboczych podtwierdzić fakt dokonania zwrotu bileta. Jeżeli klient w danym terminie nie otrzyma podtwierdzenia dokonania zwrotu kosztów za bilet, musi ponownie zwrócic się z prośbą dokonania zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet do operatora.

- Operator sprawdzi u przewoznika fakt odwolania połączenia. Jeżeli dany fakt zostanie podtwierdzony operator dokona zwrotu biletu oraz prześli koszty za bilet na konto w banku lub dokona zwrotu gotowką. O dokonaniu danego faktu klient zostanie uprzedzony.

Obowiązki przewoznika
- Każdy pasażer ponosi osobistą odpowiedzialność za dotrzymanie reguł przekraczania granicy państwowej, przestrzegania ustaw o przekraczaniu granicy państwowej, przestrzegania reguł celnych. Pasażer też ponosi odpowiedzialność za dokumenty, które pozwalają na przekroczenie granic państw, które będą przekraczać się w czasie podrózy. Wszystkie nieprzewidziane koszty związane z niedotrzymaniem w/w regul i zasad ponosi pasażer. W wypadku, kiedy straż graniczna lub celna stwierdzi, że pasażer nie będzie podróżować dalej, koszty za bilet w żadnym wypadku nie zostaną zwrócone(nawet częściowo).

Kontakty


DMD-Group s.r.o.
Sokolovska 32/22, Praha 8, Karlin
info@dmd-group.eu
+420 777 300 214 (08:00-21:00)

Potrzebujeszpomocy?

+420 777 300 214 (08:00-21:00) Poniedziałek - Piątek od 09:00 do 20:00